Aanneming, bouwrecht en dienstencontracten

Mr. Nies behandelt alle zaken die te maken hebben met aanneming, bouwrecht en dienstencontracten. Het gaat dan om alle mogelijke vormen van bouwen en verbouwen, o.a. het bouwen van een huis, van bijgebouwen (veranda, carport etc.), maar ook pleisterwerken, vloerwerken, renovatie,...

Ook dienstencontracten zoals met dokters, tandartsen, boekhouders enz. vallen onder deze categorie.

Meer informatie »

In aannemingszaken zijn er verschillende knelpunten en sleutelmomenten. Zo kunnen de aanvaarding van de werken en de opneming ervan (de oplevering) belangrijke gevolgen hebben.

Er kunnen zich in alle fasen problemen voordoen: voor aanvang van de werken, tijdens en na de werken. De problemen kunnen gaan van kleinere problemen die vrij gemakkelijk zijn op te lossen, tot problemen die zelfs de stabiliteit van het gebouw in het gedrang kunnen brengen.

De bouwheer-opdrachtgever wenst dat de werken correct en op tijd worden uitgevoerd, naar goed vakmanschap en volgens de regels van de kunst. Hier heeft hij recht op: hij betaalt er per slot van rekening voor.

Langs de zijde van de aannemer is het belangrijk om (tijdig) betaald te krijgen waar hij recht op heeft.

Wat bijvoorbeeld als de bouwheer-opdrachtgever weigert te betalen of de oplevering weigert. Ook de verhouding met eventuele onderaannemers kan een belangrijke rol spelen.

Voor alle mogelijke situaties die zich kunnen voordoen met bouwen, verbouwen, het uitvoeren van aannemingswerken of het verlenen van diensten, bestaan geijkte procedures en kan naar een oplossing gezocht worden, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk.

U wacht beter niet te lang met het inwinnen van advies, om te vermijden dat problemen groter worden.

Voorbeelden

 • U hebt een huis gebouwd, een veranda laten zetten, een vloer laten leggen, pleisterwerken laten uitvoeren e.d. De muren vertonen barsten er verschijnen vlekken op de vloer, de veranda verzakt, kortom er iets scheelt met de uitgevoerde werken.
 • U bent boekhouder en uw klant brengt de stukken niet binnen, maar spreekt u wel aan als aangiftes te laat gebeuren;
 • U bent aannemer en hebt een werk uitgevoerd voor een klant, die niet betaalt.
 • Uw klant weigert de oplevering;
 • U hebt een werk laten uitvoeren door een onderaannemer die slecht werk heeft geleverd;
 • U wordt aangesproken door uw opdrachtgever voor schadevergoeding e.d.
 • U bent architect en uw klant spreekt u aan voor zogenaamd gebrekkig toezicht of een fout in het concept;

« Minder informatie

Huur / Verhuur

Mr. Nies behandelt alle zaken die te maken hebben met huur / verhuur. Het kan gaan om woninghuur (hoofdverblijf), handelshuur (kleinhandel, winkel,...), gemene huur (studentenkamer, administratieve kantoren,...) & pacht.

Ieder vorm van huur / verhuur vergt een aparte aanpak.

Er zijn de laatste tijd tal van evoluties in rechtspraak en rechtsleer en door bevoegdheidsoverdrachten binnen België (van federaal naar gewestelijk), zijn er ook op wettelijk gebied veranderingen gebeurd en zijn er nog veranderingen op til.

Mr. Nies volgt de evoluties op de voet op.

In huurzaken kan u de problemen best niet te lang laten aanslepen. Hoe langer dat dit aansleept, hoe groter de problemen worden.

Contacteer Mr. Nies vrijblijvend om uw vraag te bespreken. Voor de werkwijze en filosofie, kan u op meer info klikken.

Meer informatie »

Inzake woninghuur zijn de problemen vaak onder te brengen in twee grote categorieën: wanbetaling door de huurder en gebreken aan het pand / woonkwaliteit.

Bij wanbetaling dient kort op de bal gespeeld te worden. Zelfs wanneer de huurder een of twee maanden achter is met betaling van de huur, is het vaak nuttig om al in te grijpen en eventueel in gebreke te stellen en bij aanhoudende wanbetaling de zaak aan de Vrederechter voor te leggen.

Door de regelgever wordt hoog ingezet op woonkwaliteit. Indien er gebreken zijn aan het pand, moeten deze opgelost worden. Er moet nagegaan worden wie voor de kosten moet opdraaien enz. Verschillende hypotheses zijn mogelijk.

De woonkwaliteit wordt rigoureus bewaakt door de overheid. De woning kan in ernstige gevallen ongeschikt of zelfs onbewoonbaar verklaard worden. Dat dit bijzonder ernstige gevolgen kan hebben voor de eigenaar, hoeft geen betoog: principiële terugbetaling van de huurgelden die betaald zijn enz.

Langs zijde van de verhuurder zijn er mogelijkheden om problemen zo veel mogelijk uit te sluiten. Om dergelijke problemen te bespreken, kan u Mr. Nies best tijdig contacteren. Hij kan u ook een aantal tips meegeven.


Bij handelshuur spelen diverse zaken een belangrijke rol: de duur van het contract, de staat van het pand enz.

Ook hier kan er sprake zijn van wanbetaling, de staat van het pand enz.

In handelshuurcontracten meer nog dan in andere huurcontracten, is het contract op zich van belang: bevat dit wel alle vermeldingen die nodig zijn, of die later van belang kunnen zijn ?


Contacteer Mr. Nies voor info & advies.

Hij tracht steeds met u mee te denken, zodat de kosten en erelonen voor u zo laag mogelijk gehouden worden en zo mogelijk grotendeels afgewenteld worden op de tegenpartij.

Voorbeelden

 • Uw huurder is een aantal maanden achter met betaling van de huur;
 • Het pand vertoont gebreken (Centrale Verwarming werkt niet, vochtproblemen etc.);
 • Uw hebt uw handelszaak overgedragen met het huurcontract en u wordt nog steeds aangesproken door de eigenaar, omdat de overnemer huurachterstand heeft;
 • U bent einde handelshuurcontract en wilt met uw zaak verhuizen. De verhuurder heeft een bord -te huur- gezet en uw klanten denken dat u uw zaak volledig stopt;

« Minder informatie

Koop / Verkoop

Koop en verkoop kan over vele zaken gaan. Zo bestaan er koopcontracten met betrekking tot onroerende goederen (huis, appartement,...) en voor roerende goederen (auto, fiets, computer,...).

Het kan gaan op koopovereenkomsten tussen professionelen / handelaars, of koopovereenkomsten tussen handelaar en consument.

Meer informatie »

Koop / verkoop van roerende goederen

Bij koopcontracten van roerende goederen zijn er tal van mogelijke discussies die kunnen rijzen. Mogelijk zijn er verborgen gebreken. Dan is het belangrijk om na te gaan of het een consumentencontract betreft enz.

Meestal betreffen dit discussies over de betaling van de koopprijs of over gebreken, al kunnen er tal van andere betwistingen opduiken (bijvoorbeeld een zeer laattijdige levering enz.).

Koop / verkoop van onroerende goederen

Bij koopcontracten van onroerende goederen wordt de verkoop meestal gesloten door een onderhandse akte, vaak de -compromis- genoemd. Binnen een aantal maanden na sluiten van deze onderhandse overeenkomst, wordt een notariële akte opgesteld.

Er zijn tal van valkuilen en discussies die zich kunnen voordoen.

Zo bijvoorbeeld over de opschortende voorwaarde om een lening te bekomen: is deze al dan niet vervuld, tijdig of niet, ... ? Er kan een kink in de kabel zijn (lening dan toch financieel niet haalbaar), de koper wil zich terugtrekken en weigert de notariële akte te tekenen etc.

Vaak is ook de kwaliteit van het onroerende goed aan de orde. Er kunnen bijvoorbeeld verborgen gebreken opduiken enz. Meestal zijn er voor wat gebreken betreft voor de koper negatieve bepalingen in de overeenkomst opgenomen. Het is raadzaam deze vooraf te laten nalezen, voor ondertekenen ervan.

Contacteer Mr. Nies voor info & advies.

Hij tracht steeds met u mee te denken, zodat de kosten en erelonen voor u zo laag mogelijk gehouden worden en zo mogelijk grotendeels afgewenteld worden op de tegenpartij.

Voorbeelden

 • U verkoopt een huis en u tekent met de koper reeds een compromis. De koper laat niets meer van zich horen en werkt niet mee met het verlijden van de notariële akte?
 • U verkoopt een huis en uw kopers laten u weten dat zij geen lening kunnen bekomen. Zijn zij op tijd met hun melding, wat zijn de gevolgen, oplossingen enz.?
 • De auto die u gekocht hebt, blijkt na drie maanden reeds gebreken te vertonen. Kan u de verkoper aanspreken?

« Minder informatie

Algemeen contractenrecht en verbintenissenrecht

Naast dienstencontracten / aannemingsrecht, huurcontracten en koopcontracten, zijn er nog tal van andere contracten. Zo kan u aan vrienden of familie geld lenen, een geldlening. U kan uw wagen of goederen tijdelijk onderbrengen bij iemand, bewaarneming enz.

Bij alle vormen van contracten kunnen problemen ontstaan of kunnen er vragen rijzen.

Contacteer Mr. Nies vrijblijvend om uw vraag te bespreken. Voor de werkwijze en filosofie, kan u op meer info klikken.

Meer informatie »

Leningscontracten komen vaak voor. Belangrijk is dat een en ander op correcte wijze in een geschreven document wordt opgenomen. Laat u best vooraf informeren, vooraleer u geld uitleent aan wie dan ook. Wanneer het mis gaat, tellen vriendschaps- en familierelaties immers plots veel minder dan wanneer u geld wordt gevraagd.

U kan ook andere dingen lenen, zoals een wagen, een boek uit de bibliotheek enz.

Naast leningscontracten zijn bijvoorbeeld ook lastgevingscontracten belangrijk in ons rechtsverkeer: u geeft iemand een specifieke opdracht om iets te doen (bijv. een architect om een aannemer te zoeken, uw zoon om geld af te halen van de bank en een betaling te doen etc.).

Maar er bestaan nog tal van andere contracten, zoals deze van de handelsvertegenwoordiger enz.

Voor alle mogelijke contracten kan u terecht bij Mr. Nies.

Contacteer Mr. Nies voor info & advies.

Voorbeelden

 • U hebt een leningsovereenkomst afgesloten, maar de ontlener zegt niet te moeten terugbetalen;
 • U leent uw auto uit aan een vriend, maar deze brengt de auto niet terug of de auto is beschadigd;
 • U hebt opdracht gegeven aan uw zoon om geld af te halen van de bank en een rekening te betalen, maar hij blijkt daarnaast ook geld voor zichzelf te hebben afgehaald;

« Minder informatie

Handelsrecht

Handelsrecht omvat alle vormen van handel en relaties tussen handelaars en daden van koophandel.

Handelaars hebben hun eigen wijze van bewijsvoering en hebben hun eigen rechtbank: de rechtbank van koophandel.

Mr. Nies kan u bijstaan in alle vormen van het handelsrecht, gaande van de incasso tot meer ingewikkelde betwistingen en adviezen, maar ook het opstellen van handelscontracten en begeleiding van handelaars bij financiële moeilijkheden of moeilijkheden met specifieke schuldeisers.

Uiteraard behandelt hij ook alle mogelijke disputen voor de rechtbank.

Contacteer Mr. Nies vrijblijvend om uw vraag te bespreken. Voor de werkwijze en filosofie, kan u op meer info klikken.

Meer informatie »

Onder het handelsrecht vallen tal van contracten die elders al genoemd zijn.

Mr. Nies stelde al tal van handelscontracten op, algemene voorwaarden enz. Hij helpt de handelaar met 'tips & tricks' en is zeer beschikbaar wanneer het nodig is.

Voorbeelden

 • U hebt een contract met een handelsagent, maar deze komt zijn verbintenissen niet na;
 • U wil een goed contract met uw onderaannemers, waarin o.a. een concurrentieverbod wordt opgenomen;
 • U wordt opgeroepen voor de Kamer van Handelsonderzoeken (de 'depistage') en vreest ernstige moeilijkheden;
 • Uw concurrent doet aan oneerlijke concurrentie;

« Minder informatie

Aansprakelijkheidsrecht

Naast contractuele aansprakelijkheid, zijn er ook zaken van buitencontractuele aansprakelijkheid.

Dit zijn zaken waarbij iemand een fout begaat, waardoor een ander schade heeft geleden.

Dit zijn vaak erg specifieke zaken, waarbij de schade voor het slachtoffer enorm kan zijn. Zeer veel gevallen vallen onder deze noemer, zoals onopzettelijke slagen en verwondingen, schade door een slecht wegdek, een kind dat iemand per ongeluk schade berokkent enz.

Contacteer Mr. Nies vrijblijvend om uw vraag te bespreken. Voor de werkwijze en filosofie, kan u op meer info klikken.

Meer informatie »

Aansprakelijkheidsrecht is een rechtstak waar zeer veel zaken onder vallen.

Het gaat telkens om zaken die niets met een contract te maken hebben, waarbij er sprake is van een fout (die niet bewust hoeft te zijn), van schade en van een oorzakelijk verband tussen de twee.

Voorbeelden

 • U valt over een traptrede die uitsteekt in een winkel en bent enige tijd werkonbekwaam;
 • Iemand vernielt uw jas;
 • Iemand rijdt met zijn fiets tegen uw wagen en maakt een bluts;
 • Een boer van een aanpalend landgoed spuit met pesticide op zijn erf, waarmee hij tevens een deel van uw akkers besproeide. U hebt schade;
 • De weg waarop u rijdt vertoont een diepe put en u krijgt hierdoor stukken aan uw wagen;

« Minder informatie

Strafrecht en verkeersrecht

Er zijn verschillende mogelijkheden waardoor u met strafrecht en verkeersrecht in aanmerking kan komen.

Zo kan het dat u zelf een misdrijf of verkeersinbreuk hebt gepleegd en u zichzelf dient te verdedigen.

U kan ook het slachtoffer zijn van een misdrijf of verkeersinbreuk (ongeval).

Het is dan meestal aangeraden u te laten bijstaan door een advocaat.

Mr. Nies behandelt zulke zaken, zowel voor slachtoffer als voor dader.

Contacteer Mr. Nies vrijblijvend om uw vraag te bespreken. Voor de werkwijze en filosofie, kan u op meer info klikken.

Meer informatie »

U kan in aanraking komen met strafrecht als dader. U hebt een misdrijf gepleegd of u wordt ervan beticht een misdrijf te hebben gepleegd.

U dient uw verweer goed voor te bereiden. U kan zich best laten bijstaan door een advocaat, die u de opties uitlegt en samen met u de beste strategie bepaalt om uw zaak tot een goed einde te brengen.

U kan ook slachtoffer zijn van een misdrijf. U kan zich best laten bijstaan door een advocaat. Niet alleen omwille van het juridische-technische aspect, maar ook omdat de confrontatie met de dader vaak moeilijk is.

Mr. Nies kan u hierbij ook bijstaan.

Inzake het verkeersrecht kan het zijn dat u gedagvaard wordt voor de politierechtbank naar aanleiding van een verkeersinbreuk.

Het is steeds aangeraden u bij te laten staan door een advocaat. Minstens is het aan te raden vooraf advies in te winnen. U kan dan nog beslissen wat u doet.

Ook in verkeerszaken zijn er helaas slachtoffers: lichamelijke schade of materiële schade (voertuig, fiets,...)

Voorbeelden

 • U wordt ervan beticht drugs te hebben verhandeld;
 • U hebt een huis verhuurd aan iemand die hierin een drugsplantage heeft georganiseerd;
 • U bent slachtoffer van slagen en verwondingen;
 • U bent door een rood licht gereden en werd gedagvaard;
 • Iemand heeft uw wagen aangereden, terwijl u voorrang had;

« Minder informatie

Familierecht

Onder het familierecht vallen alle zaken die te maken hebben met de familie. O.a. betreft het dan echtscheidingen, maar ook wanneer feitelijke relaties of wettelijke samenwoonst ten einde komt.

Er moet bijvoorbeeld een regeling omtrent de kinderen (financieel en praktisch) worden uitgewerkt, er moet een regeling voor de gemeenschappelijke woning en / of eventuele schulden, gebruik van de wagen zn. worden uitgewerkt.

Voor alle zaken die te maken hebben met familierecht kan u bij Mr. Nies terecht.

Contacteer Mr. Nies vrijblijvend om uw vraag te bespreken. Voor de werkwijze en filosofie, kan u op meer info klikken.

Meer informatie »

Echtscheidingen en einde van uw relatie brengen niet alleen veel emoties teweeg, maar bezorgen iedereen kopzorgen. Er moet veel geregeld worden en dat is niet zo simpel.

Als er kinderen zijn, moet hun situatie geregeld worden: alimentatie en omgangsrecht.

Vaak wordt er ook door de financieel minder sterkere partij een onderhoudsgeld gevorderd van de ex-partner.

Als er goederen zijn die verdeeld moeten worden (een huis,...), moet dit uiteraard ook correct geregeld worden.

Verder zijn er misschien nog gemeenschappelijke schulden, een huurcontract enz.

Mr. Nies staat voor een menselijke aanpak en tracht bij voorkeur zogenaamde 'vechtscheidingen' te vermijden. U bent er immers niet bij gebaat als een advocaat de zaken op de spits drijft.

Soms is een scherpe en kordate aanpak natuurlijk beter geplaatst, als het moet.

Ook vallen zaken van andere orde hieronder, zoals de aanstelling van een bewindvoerder voor een familielid die niet meer eigen beslissingen kan nemen of de financiën niet meer zelf kan regelen.

Verder vallen ook adoptieprocedures onder deze rechtstak;

Voorbeelden

 • U gaat uit mekaar en u woont samen in een huis dat u samen aankocht. De situatie kan echt niet meer, maar uw (ex-)partner wil niet vertrekken;
 • Uw ex-partner komt de regeling met de kinderen niet na;
 • U wil met uw ex-partner een overeenkomst sluiten omtrent de kinderen, maar u komt nog vrij goed overeen;
 • Uw partner heeft de echtscheidingsprocedure opgestart en vordert een onderhoudsuitkering na echtscheiding van u;

« Minder informatie

Arbeidsrecht & ontslagrecht

Arbeidsrecht gaat over alle mogelijke zaken die betrekking hebben op uw werk en arbeidsrelatie.

Arbeidsovereenkomstenrecht is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht: Allerhande problemen kunnen zich voordoen, zoals problemen bij het ontslag, betaling van loon of fouten die gemaakt worden in de uitvoering van de overeenkomst.

Meer informatie »

Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen er zich een aantal problemen voordoen, zoals problemen met de werktijden, pesterijen op het werk. Vaak hebben de problemen ook te maken met de uitbetaling van loon of onkostenvergoedingen.

Eén van de momenten waarop problemen het scherpst naar voren komen, is op het einde van het contract. Een arbeidsovereenkomst kan tot een einde komen op verschillende manieren:

 • Bij een opzegging is het belangrijk een correcte opzegtermijn in acht te nemen. Deze verschilt naargelang de functie (arbeider of bediende), naargelang de hoedanigheid (werkgever of werknemer), en houdt rekening met diverse factoren zoals leeftijd, C.A.O.'s enz...
 • Een specifieke vorm van ontslag is het ontslag om dringende redenen, waarbij de werknemer ontslagen wordt (zeer zeldzaam: ontslag neemt) zonder opzegtermijn en zonder vergoeding. Omdat dit zo grote gevolgen heeft voor de werknemer in kwestie (mogelijk geen recht op uitkering enz...) is dit een brandhaard voor juridische conflicten.

Voor dit soort zaken dienen werkgevers en werknemers vaak een beroep te doen op een advocaat. Gezien de zeer korte en specifieke verjaringstermijnen, is het belangrijk op tijd advies in te winnen bij een advocaat.

Voorbeelden

 • U wordt ontslagen om dringende redenen ("op staande voet"), maar u vindt dit onterecht. Ik kan u uitleggen wat uw mogelijkheden zijn.
 • Uw werkgever verandert eenzijdig uw functie (bv. u deed secretariaatswerk en wordt nu ingeschakeld als poetshulp).
 • U wil als werkgever een werknemer ontslaan omdat deze niet voldoet. Kan dit ook tijdens afwezigheid wegens ziekte? Of tijdens haar zwangerschapsverlof?
 • U krijgt geen loon of te weinig loon, of u krijgt uw onkostenvergoeding niet. Wat zijn uw opties?

« Minder informatie

Incasso

De cashflow binnen uw bedrijf is van groot belang. U wordt verwacht uw rekeningen te betalen, dus u mag ook verwachten van uw klanten dat zij hun rekeningen betalen.

Vaak gebeurt dit echter niet.

Mr. Nies kan u helpen om een systeem op te zetten om de betalingen door uw klanten sneller / vlotter te laten verlopen.

U mag de betalingen van uw facturen door klanten niet verwaarlozen.

Contacteer Mr. Nies vrijblijvend om dit te bespreken.

Meer informatie »

Werkwijze en filosofie

Niet elk bedrijf of handelaar is hetzelfde. U hebt recht op een plan op maat.

Ten eerste is er misschien een revisie van uw algemene voorwaarden nodig en / of van uw contracten (offertes, bestelbonnen enz.). Dit vormt immers het begin van het hele traject.

Ten tweede moet de opvolging van wanbetalers correct verlopen.

Laattijdige betalingen worden door uw administratie geregistreerd. U verzendt een herinnering, maar betaling blijft uit.

Vaak helpt het al wanneer een advocaat reeds een aangetekende brief stuurt.

Als dan nog betaling uitblijft, kunnen verdere stappen overwogen worden. Er dient kort op de bal gespeeld te worden.

Voor professionele debiteuren kan bij onbetwiste facturen een buitengerechtelijk traject gevolgd door de wetswijziging die sedert midden 2016 van toepassing is. Hiervoor is nog steeds de tussenkomst van een advocaat vereist om deze procedure in werking te zetten.

Alles gebeurt steeds in overleg en kosten & erelonen worden zo veel als mogelijk afgewenteld op de debiteur.

Contacteer Mr. Nies vrijblijvend om uw incassotraject op maat te bespreken.

« Minder informatie

Andere

Mr. Nies behandelt alle meest courante rechtsmateries.

Naast de reeds genoemde zaken, behandelt hij ook zaken van burenhinder, erfdienstbaarheden, enz.